Výběrová řízení a dotace

Projektové záměry pro období let 2024-2028 - zde

Pravidla poskytování dotací - zde

Směrnice o zadávání veř. zakázek malého rozsahu - zde

       - Příloha - úkony při zadávání VZMR - zde

Realizované projekty za finanční podpory Karlovarského kraje - zde

 • Krásné Údolí - knižní publikace "Krásné Údolí 1488-2018" - dotisk

1. Objednávka

2. Předávací protokol

3. Fakturace

4. Dotace - plakát

 • Krásné Údolí, Budova čp. 77 (MÚ + MŠ) - střecha nad terasou a nová okna

1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha

3. Výběrové řízení - oznámení

4. Rozhodnutí zastupitelstva

5. Smlouva o dílo

 • Krásné Údolí, Rekonstrukce místních obslužných komunikací

1. Výzva k podání nabídek - zadávací podmínky

2. Protokol o otevírání obálek

3. Rozhodnutí zadavatele

4. Smlouva o dílo

 • Krásné Údolí, Úprava veřejného prostranství

1. Poptávka - znění

2. Cenový marketing

3. Smlouva o dílo

4. Výzva k zahájení

5. Akceptace oznámení

6. Předávací protokol

7. Fakturace

8. Dotace - plakát

 • Krásné Údolí, Kulturní dům - III. etapa - opravy vstupního prostranství + vnější omítky

1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha

3. Výběrové řízení - oznámení

4. Rozhodnutí zastupitelstva

5. Smlouva o dílo

6. Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

7. Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

8. Protokol o předání díla

9. Fakturace 

10. Dotace - plakát

 • Krásné Údolí, kostel sv. Vavřince

1. Výpis z usnesení zastupitelstva města

2. Smlouva o dílo - I. etapa - průzkumy a rozbory

3. Smlouva o dílo - II. etapa - projektová dokumentace

4. Fakturace

5. Dotace - plakát

 • Krásné Údolí, Humanizace průtahu I/20 - SO 134.1 a SO 193 

1. Smlouva o dílo - stavební práce

2. Předání a převzetí staveniště

3. Smlouva o dílo - Dodatek č. 1

4. Smlouva o dílo - Dodatek č. 2

 • Krásné Údolí, Veřejné osvětlení - obměna svítidel ve městě - I. etapa

 1. Výzva - 1. část - stanovení typu svítidel
 2. Výzva - požadované technické parametry
 3. Výzva - výpočty k navrženým parametrům
 4. Výzva - 1. část - stanovení typu svítidel - zrušení
 5. Výzva II. - 1. část - stanovení typu svítidel
 6. Výzva II. - požadované technické parametry
 7. Výzva II. - 2. část - cenová poptávka
 8. Výzva II. - 2. část - oznámení výsledků
 9. Rozhodnutí zastupitelstva
 10. Objednávka - zrušená
 11. Objednávky
 12. Protokol o předání díla
 13. Fakturace
 • Krásné Údolí, Veřejné osvětlení Odolenovice - rekonstrukce

 1. Výzva - rozpočet na dodávku - práce
 2. Výzva - rozpočet na dodávku - materiál
 3. Oznámení výsledku - práce
 4. Oznámení výsledku - materiál
 5. Rozhodnutí zastupitelstva - práce
 6. Rozhodnutí zastupitelstva - materiál
 7. Smlouva o dílo - práce
 8. Objednávka - materiál
 9. Objednávka - svítidla
 10. Protokol o předání díla - svítidla
 11. Protokol o předání díla - elektro
 12. Fakturace
 • Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení - oznámení
 4. Výběrové řízení - rozhodnutí ZM
 5. Smlouva o dílo - stavební práce
 6. Smlouva o dílo - dodatek č.1
 7. Protokol o předání díla
 8. Fakturace
 • Krásné Údolí, Hasičská zbrojnice - stavební rekonstrukce objektu

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Rozpočet
 3. Příloha č.2 - Krycí list
 4. Příloha č.3 - Čestné prohlášení
 5. Příloha č.4 - Závazný návrh smlouvy o dílo
 6. Stavební povolení
 7. Změna stavby před jejím dokončením
 8. Dodatečná informace č.1 uchazeče
 9. Výběrové řízení - oznámení výsledku
 10. Výběrové řízení - rozhodnutí zastupitelstva
 11. Smlouva o dílo - stavební práce
 12. Dotazník zhotovitele
 13. Oznámení o zahájení stavebních prací
 14. Smlouva o dílo - dodatek č.1
 15. Smlouva o dílo - dodatek č.2
 16. Smlouva o dílo - dodatek č.3
 17. Smlouva o dílo - dodatek č.4
 18. Fakturace
 19. Převzetí díla
 20. Odstranění vad a nedodělků
 21. Kolaudační souhlas
 22. Dotace - plakát
 • Krásné Údolí, Kulturní dům - rekonstrukce - II.etapa

 1. Cenový marketing
 2. Podlahy - betony - smlouva
 3. Podlahy - parkety - smlouva
 4. Výmalba - smlouva
 5. Obložení - smlouva
 6. Inventář - objednávka + nabídka
 7. Protokol o předání díla
 8. Fakturace - dotace
 9. Fakturace - mimo dotaci
 10. Dotace - plakát
 • Krásné Údolí, Přípojka kanalizace pro objekt zázemí hřiště

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Ukončení výzvy
 • Komplexní úpravy okolí kostela sv. Vavřince

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí
 5. Smlouva
 6. Protokol o předání díla
 7. Fakturace
 • Stavební úpravy objektu zázemí hřiště - Střecha

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí
 5. Smlouva o dílo
 6. Protokol o předání díla
 7. Fakturace
 • Krásné Údolí, Kulturní dům - rekonstrukce - I. etapa

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí
 5. Smlouva o dílo
 6. Protokol o předání díla
 7. Fakturace
 • Hasičská zbrojnice - oprava střechy

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí
 5. Smlouva o dílo
 6. Autorský dozor - nabídka
 7. Autorský dozor - objednávka
 8. Protokol o předání díla
 9. Fakturace
 • Úprava návsi Odolenovice - dětské hřiště

 1. 2018 - Nadační příspěvek
 2. 2018 - Lavičky porovnání
 3. 2018 - Lavičky objednávka
 4. 2018 - Lavičky fakturace
 5. 2018 - Herní prvky - porovnání
 6. 2018 - Workoutová sestava - objednávka
 7. 2018 - Workoutová sestava - fakturace
 8. 2018 - Zeleň - porovnání + zákres + typy
 9. 2018 - Zeleň - objednávka
 10. 2018 - Zeleň - fakturace
 11. 2018 - Dělící stěna - návrh
 12. 2018 - Prkna objednávka
 13. 2018 - Sloupy objednávka
 14. 2018 - Prkna fakturace
 15. 2018 - Sloupy + betonáž - fakturace
 16. 2018 - Sloupky fakturace
 17. 2018 - Zemní práce - porovnání
 18. 2018 - Fakturace - ostatní
 19. 2018 - Fakturace - zemní práce
 20. 2018 - Fakturace - opěrná zeď
 21. 2019 - Fakturace - herní prvky
 22. 2019 - Fakturace - zastávka
 23. 2019 - Fakturace altán
 24. 2019 - Fakturace - zemní práce
 25. 2019 - Fakturace - ostatní
 • Chodník u hlavní silnice - oprava

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí
 5. Smlouva o dílo
 6. Protokol o předání díla
 7. Objednávky
 8. Fakturace
 • Staré paneláky - chodníček + odvodnění

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí ZM
 5. a) Smlouva b) Záznam
 6. Protokol o předání díla
 7. Fakturace
 • Hřbitov - Oprava střechy márnice

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí ZM
 5. Smlouva o dílo
 6. Protokol o předání díla
 7. Fakturace
 • Oprava nevyhovujícího povrchu části školní zahrady

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha
 3. Výběrové řízení
 4. Rozhodnutí ZM
 5. Smlouva o dílo
 6. Protokol o předání díla
 7. Faktury
 • Dovybavení dětských hřišť

 1. Cenová nabídka
 2. a) Objednávka - Herold, b) Objednávka - Bonita
 3. a) Předávací protokol,b) Dodací list
 4. a) Faktura - Herold, b) Faktura - Bonita
 • Oprava hřbitovní zdi a oprava chodníku KD hřiště

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Rozhodnutí ZM
 4. a) Smlouva o dílo - chodník, b) Smlouva o dílo - zeď
 5. a) Protokol o předání díla - chodník, b) Protokol o předání díla - hřbitovní zeď
 6. a) Faktura - chodník, b) Faktura - hřbitovní zeď
 7. a) Márnice - objednávka b) Márnice - protokol o předání díla c) Márnice - faktura
 • Rekonstrukce rybníka na p.č. 1182 v k.ú. Krásné Údolí

1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu

2. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - příloha

3. Výběrové řízení

4. Rozhodnutí ZM

5. Smlouva o dílo

6. Faktury

 • Krásné Údolí - Nové asfaltové povrchy v lokalitách Náměstí (východ a sever), Staré paneláky  a prostor před domy čp. 89 a čp. 147

 1. Výzvy k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Cenová nabídka
 3. Rozhodnutí ZM
 4. Smlouva o dílo
 5. Seznam subdodavatelů
 6. Soupis provedených prací
 7. Faktura
 • Krásné Údolí, Chodník náměstí - západ

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Rozhodnutí ZM
 4. Smlouva o dílo
 5. Protokol o předání díla
 6. Faktury
 • Krásné Údolí, Staré paneláky  - II. etapa - část Parkoviště

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Rozhodnutí ZM
 4. Smlouva o dílo
 5. Protokol o předání díla
 6. Faktury
 • Dopravně stavební úprava náměstí - III. etapa - část Zastávka a okolí

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Rozhodnutí ZM
 4. Smlouva o dílo
 5. Objednávky
 6. Protokol o předání díla
 7. Faktury
 • Hřbitov - chodníky

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Výpis z usnesení
 4. Smlouva
 5. Objednávky
 6. Protokol o předání díla
 7. Faktury
 • Dopravně stavební úprava náměstí - II. etapa - část Park + okolí prodejny COOP 

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výběrové řízení
 3. Odstoupení z výběrového řízení
 4. Změna vítězného uchazeče
 5. Výpis z usnesení
 6. Smlouva
 7. Objednávky
 8. Protokoly o předání díla
 9. Fakturace
 • Staré paneláky - posílení dopravy v klidu  - III. etapa

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - parkoviště 
 2. Výpis z usnesení ZM KÚ č.3/13
 3. Smlouva o dílo
 4. Smlouva o dílo
 5. Fakturace 1-7
 • Oprava veřejného ovětlení II. etapa

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu - veřejné osvětlení
 2. Výpis z usnesení ZM KÚ č.3/13
 3. Smlouva o dílo
 4. Fakturace 8-9
 • Nové paneláky, posílení dopravy v klidu

 1. Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu
 2. Výpis z usnesení mimořádného ZO KÚ č.04/12
 3. Smlouva o dílo
 4. Fakturace Chrenák Jiří - 1
 5. Fakturace Chrenák Jiří - 2
 6. Fakturace Chrenák Jiří - 3
 7. Fakturace ZNAČKY PLZEŇ s.r.o.
 8. Fakturace AZS 98 s.r.o.
 9. Fakturace Karel Holoubek - Trade Group a.s.
 10. Fakturace Hüttner Werner
 11. Fakturace Tomandlová Jitka
 • Obnova náměstí a dopravní infrastruktury

 1. Výběrové řízení - dopis - výzva
 2. Výběrové řízení - průvodní zpráva stavební dokumentace
 3. Výběrové řízení - úvod stavební dokumentace
 4. Výběrové řízení - ostatní dodávané soubory
 5. Výběrové řízení - parkoviště - položky
 6. Výběrové řízení - náměstí + chodníky - položky
 7. Výběrové řízení - obchodní podmínky - SOD
 8. Výběrové řízení - výzva
 9. Smlouva o dílo č.120820-2387
 10. Mandátní smlouva č.23/12
 11. Smlouva o dílo č. 43/12/004
 12. Jednací řízení bez uveřejnění - 1
 13. Jednací řízení bez uveřejnění - 2
 14. Jednací řízení bez uveřejnění - 3
 15. Jednací řízení bez uveřejnění - 4
 16. Jednací řízení bez uveřejnění - 5
 17. Kompletní fakturace - SZIF
 18. Dodatky smluv
 19. Oznámení podle § 147a ZVZ